Dane osobowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Eltra informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Eltra z siedzibą położoną w Bydgoszczy (85-347 ) przy ulicy Nakielskiej 115a, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz. 1182) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w następujących zbiorach danych osobowych:
1. członkowie Spółdzielni
2. osoby nie będące członkami Spółdzielni (właściciele lokali, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, najemcy lokali mieszkalnych, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego oraz kontrahenci i wykonawcy, najemcy lokali użytkowych, dzierżawcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
3. rejestr uchwał
Przetwarzanie zgromadzonych danych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1222), ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1443) oraz obowiązującego Statutu, a także w celu realizacji zawartych umów.
Ponadto informujemy, że odbiorcami zgromadzonych danych są Kancelarie Notarialne w celu zawierania umów w przedmiocie ustanowienia i przeniesienia własności lokalu oraz realizacji innych czynności prawnych związanych z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością.
Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zapisów wyżej powołanych aktów prawnych oraz zawartych umów.